Naihanchi Kata

NAIHANCHI SHODAN – OKINAWA SHIDOKAN shorin ryu

NAIHANCHI NIDAN – OKINAWA SHIDOKAN shorin ryu

NAIHANCHI SANDAN – OKINAWA SHIDOKAN shorin ryu