Meld je aan! Lijsterstraat 11
7523 ER Enschede

Maeshiro Sensei – Kata Kusanku Dai

Hanshi Morinobu Maeshiro 10th Dan – Kata Kusanku Dai