Meld je aan! Park de kotten 321
7522 EN Enschede

Maeshiro Sensei – Kata Kusanku Dai

Hanshi Morinobu Maeshiro 10th Dan – Kata Kusanku Dai